EDUFIN ACADEMY

www.edufinacademy.com

ZÁSADY

VRACENÍ PENĚZ​

Vstup do programu za 59€

KNIHA DREAMVESTICE V HODNOTĚ 13€ ZDARMA

Pro omezený počet lidí

HEMO s.r.o., IČO:28160851 CZ se sídlem Kovanecká 2111/16, 190 00 Praha 9, jako zastupující agent

Zásady vracení peněz

Odstoupení od kupní smlouvy 

  1. Předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.  

  2. Protože nám záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 7 dnů od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na support@edufinacademy.com nebo písemně na naši adresu agenta uvedenou v úvodu těchto VOP. Na základě doručení odstoupení od smlouvy Vám bude zaplacená cena vrácena do 14 dnů od doručení a přijetí odstoupení, které bude zpětně potvrzeno. V případě platby na účet se platba vrací na účet ze kterého byla poukázána. V případě platby prostřednictvím platební brány bude refundována zpět. 

3. V informaci uveďte, že využíváte právo v 7denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

4. Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě.

Záruka, práva z vadného plnění 

  1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy dle domicilu smluvních stran.

  2. Práva ze záruky se řídí platnými právními předpisy dle domicilu smluvních stran.

  3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. 

  4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

  5. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

  6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu support@edufinacademy.com, nebo zaslat písemně na adresu smluvního agenta 

7. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

Tyto VOP jsou účinné od 21.9. 2021.

Copyright © 2021 EDUFIN ACADEMY
136-1366945_mastercard-logo-png-logo-visa-mastercard-png